പോയ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിനും ഇടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ…

ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ മിഴികളാൽ ഒപ്പിയെടുത്ത കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയം….യാത്രകളെ പ്രണയിക്കുന്നവരിലേക്ക് തങ്ങളുടെ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളാൽ വരച്ചുകാട്ടിയ ഒരുപറ്റം സഞ്ചാരികളുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ….
ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി…..

Latest from the Travelogues

Facebook

നിങ്ങളുടെ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി സഞ്ചാരിയുടെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ആയ facebook.com/sanchariofficial ൽ പോയി യാത്ര വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യു.

Instagram

നിങ്ങൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുവാനായി സഞ്ചാരിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആയ instagram.com/sanchariofficial നെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളിൽ ടാഗ് ചെയ്യൂ.

Spread the word

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram